Akrom Ex OÜ müügitingimused.

 


Akrom ex OÜ e-poe kasutusleping.

 

Akrom ex OÜ, registrikoodiga 10253883, aadress Vee 2, Märja, Tartumaa (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma iskuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva  Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. E-pood

1.1 Akrom ex'i (edaspidi e-pood) on osutaja poolt loodud internetipood mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda samaegsete tellimuse korral või esinevate tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita siis võtab  töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha hiljemalt 30 päeva jooksul.

3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. Täpsema info saamiseks tuleb pöörduda teenindusosakonna poole.

3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele  kui ka juriidilistele isikutele.

3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 18 aastane.

3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, toimetamise aadress, postiindeks.

3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8 Müük toimub siis kui Teenuse kasutaja on saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tasunud tellimuse eest.

3.9. Omandireservatsioon järgi kui vallasasja müügi puhul on kokku lepitud, et kuni ostuhinna tasumiseni jääb asja omand müüjale, eeldatakse, et omand läheb ostjale üle ostuhinna täieliku tasumisega (omandireservatsioon). Omandireservatsioonile tuginedes võib müüja asja ostjalt üksnes siis välja nõuda, kui müüja on lepingust taganenud. Kui müüja nõue, mille tagamiseks omandireservatsioon kokku lepiti, on aegunud, võib müüja asja ostjalt välja nõuda vastavalt omandi kaitse sätetele. Võlaõigusseaduse  § 233

4. Hinnad

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui on e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1 Teenuse kasutajal on õigus valida  erinevate kauba kättesaamisviiside vahel.

5.1.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires kulleriga.

5.1.2 Teenuse kasutaja tuleb ise kaupadele järgi  Akrom ex'i esindusse.

5.2 Kui Teenuse kasutaja valinud kohaletoimetamise viisiks kulleri, siis toimub kaupade kohaletoimetamine kulleriga 2-7 tööpäeva jooksul. Kõik saadetised on kindlustatud kliendile üleandmise hetkeni.

5.3 Kui Teenuse kasutaja valinud kauba kättesaamisviisiks kaupadele ise järgi tulemise  siis informeeritakse Teenuse kasutajat telefoni või e-posti teel hetkel kui tema poolt tellitud kaubad on valmis pandud üle andmiseks. Vastav info edastatakse Teenuse kasutajale hiljemalt 1-7 tööpäeva jooksul tellimuse esitamisest ja raha laekumisest Teenuse osutaja arveldusarvele.

5.4 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel.

6. Lepingust taganemine enne Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@akromex.com. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. Tagastusõigus

7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

7.3 Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega audio-, videosalvestistele, arvutitarkvarale ja toodetele, mis sisaldavad arvutitarkvara.

7.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-mailile info@akromex.com.

7.5 Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve ja tootjapoolne täidetud andmetega garantiitalong kui see on nõutud.

7.6 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.

7.7 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.8 Kõik tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Teenuse kasutaja.

7.9 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.5 toodud tingimustele, siis ei raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

8.2 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses E-poe Kasutuslepingu lisaks nr. 1 oleva „Akrom ex OÜ pretensioonide käsitlemise korrale”.

9. Isikuandmed ja nende kasutamine

9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.5 Isikuandmeid töötleb Akrom ex OÜ.

9.6 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

9.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.8 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.9 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid juhul edastatakse kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isikule kellel on selleks seaduslik õigus kui see toimub Teenuse kasutaja muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.

9.10 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

9.11 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

9.12 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

10. Vastutus

10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuse. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingust vastasest, seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

11. Erimeelsused

11.1 E-poe Kasutuslepingust ja kasutamistingimustest tulenevad erimeelsused Teenuse kasutja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Tartu Maakohtus.

12. Kasutamistingimused

12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Akrom-EX  E-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

 

Akrom ex OÜ E-poe Kasutusleping

 

kehtiv alates 11.06.2012

 

 

Akromex OÜ e-poe kasutuslepingu Lisa nr. 1.

AKROM EX OÜ - PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

 

1. AKROMEX’i poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

2. Mõisted:

2.1 Ekspertiis – Akromex OÜ hooldusosakonna (mõnel juhul ka toote maaletoojafirma poolt teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

2.2 Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul kui klient ei ole Akrom ex OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

3. Pretensiooni võib esitada toote konstruktsiooni-, tootmis-, ja materjalivigadele.

4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

5. Pretensiooni esitamise aluseks on toote müügiarve ja täidetud tootjapoolne garantiitalong kui see on tootja poolt nõutud.

6. Pretensiooni võib esitada Akrom ex’i esindusse.

7. Müüja ei vastuta järgnevate puuduste eest:

7.1 Häirete eest toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;

7.2 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

7.3 Häirete eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;

7.4 Häirete eest toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;

7.5 Häirete eest toote töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);

7.6 Häirete eest, mis on tingitud seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sealhulgas maanduseta vooluvõrku);

7.7 Rikete eest toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;

7.8 Arvuti rikete eest, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;

7.9 Puuduste eest juhul, kui toodetel ja detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised rikutud, vahetatud või eemaldatud.

8. Akrom ex OÜ ei vastuta:

8.1 Defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul kui defekt on ilmnenud remondi käigus või kui klient ei teavitanud selle esinemisest toote remonti toomisel hetkel.

9. Kui remonti toodud toodet ei ole kasutatud vastavalt toote kasutamistingimustele, siis pretensiooni esitamise õigus tootele ei laiene ning kliendi nõusolekul remondib Akromex OÜ toote vastavalt kehtivale hinnakirjale

10. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse (puuduste) kohta.

11. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Akromex OÜ tõestab, et tootel esinevad puudused on tekkinud ostja süül.

12. Akromex OÜ on kohustatud eriarvamuste korral tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi kuue kuu jooksul alates toote müügi kuupäevast. Kui ekpertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud kliendi süüst ja klient ei nõustu sellega, siis on kliendil
õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud kliendi süü läbi, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab klient.

13. Kui klient esitab toote kohta pretensiooni peale kuue kuu möödumist ostukuupäevast ja remondi käigus selgub et toode on puuduseta, siis tekkinud kulud katab klient vastavalt kehtivale hinnakirjale.

14. Kui pretensiooni aluseks oleva toote remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud võtab Akrom ex OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärse asendustootega.

Akrom ex OÜ

11.06.2012